REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

PODCZAS PRZERW

 1. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w sali lekcyjnej.
 2. Bez zezwolenia nauczyciela nie wolno uczniom wychodzić poza teren budynku szkoły.
 3. Na boisko szkolne można wychodzić w czasie przerwy jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zewnątrz nie niższej, niż 18°C - pod warunkiem, że na boisku znajduje się nauczyciel dyżurujący.
 4. Uczniowie mają obowiązek podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących.
 5. Uczniom nie wolno otwierać okien na korytarzach i w toaletach.
 6. Uczniom nie wolno biegać po schodach, korytarzach oraz siadać na parapetach i schodach.
 7. Zabronione są zabawy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ucznia.
 8. Uczniowie mają obowiązek przebywać na piętrze, na którym będą odbywać się ich zajęcia dydaktyczne.
 9. Tornistry uczniów, przebywających na korytarzu, powinny być położone przy ścianie, a nie rzucone chaotycznie.
 10. Uczniowie udający się do stołówki zobowiązani są do powrotu na miejsce przebywania swojej klasy niezwłocznie po sygnale dzwonka na zajęcia dydaktyczne.
 11. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną.
 12. W toaletach uczniowie mogą przebywać jedynie w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych oraz umycia rąk.
 13. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość. Opakowania po kanapkach, napojach należy wyrzucać do kosza.
 14. Jeśli uczeń zauważa coś w zachowaniu kolegów, koleżanek, co budzi jego niepokój, niezwłocznie informuje o tym fakcie nauczyciela dyżurującego.