Kontrakt wychowawczy nauczyciel - uczeńKontrakt zawarty jest na czas całego roku szkolnego 2013/2014 między wychowawcą
(reprezentującym wszystkich nauczycieli), a wszystkimi uczniami danej klasy.OBOWIĄZKI

UCZNIA

NAUCZYCIELA

 1. Uczę się systematycznie i rzetelnie przygotowuję do zajęć dydaktycznych.
 2. Nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 3. Okazuję szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz kolegom i koleżankom.
 4. Jestem kulturalny, używam języka pozbawionego wulgaryzmów.
 5. Nie spóźniam się na zajęcia lekcyjne.
 6. Nie opuszczam terenu budynku szkoły podczas przerw.
 7. Zostawiam okrycia wierzchnie w szatni, mam buty na zmianę.
 8. Dbam o higienę, nie ubieram się w sposób wyzywający, nie maluję się na zajęcia lekcyjne.
 9. Szanuję mienie swoje i innych, odpowiadam materialnie za wyrządzone szkody.
 10. Nie ulegam nałogom.
 11. Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie, dbam o to, aby własnej agresji i niezadowolenia nie wyładowywać na innych.
 12. Najpierw oceniam siebie, a potem dopiero innych.
 13. Nie wagaruję, a usprawiedliwienia przynoszę w terminie 7 dni od chwili powrotu do szkoły.
 14. W czasie zajęć lekcyjnych nie przebywam na korytarzu.
 15. Podczas uroczystości szkolnych posiadam strój galowy (kolorystyka biało - czarno - granatowa).
 16. Godnie reprezentuję szkołę.
 1. Mam na celu dobro ucznia.
 2. Efektywnie wykorzystuję czas na lekcji.
 3. Szanuję godność ucznia.
 4. Wspieram go we wszechstronnym rozwoju.
 5. Staram się oceniać rzetelnie i sprawiedliwie, jestem konsekwentny.
 6. W trakcie zajęć wykorzystuję różnorodne metody nauczania, dbając o rozwijanie umiejętności ucznia.
 7. Zapoznaję klasę z kryteriami oceniania oraz innymi wymaganiami z przedmiotu i ich przestrzegam.
 8. Uwzględniam różnorodność predyspozycji i możliwości ucznia oraz jego postępy w nauce.
 9. Staram się pomagać uczniom w rozwiązywaniu konfliktów.
 10. Przestrzegam zasad przedmiotowego systemu oceniania.
 11. Nie zadaję obszernych prac domowych z piątku na poniedziałek.
 12. Dotrzymuję tajemnicy, którą powierzył mi uczeń.
PRAWA

UCZNIA

NAUCZYCIELA

 1. Mam prawo do zadawania pytań i uzyskiwania na nie rzetelnych odpowiedzi.
 2. Mogę wyrażać własne zdanie z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury.
 3. Moje propozycje dotyczące życia społeczności szkolnej są traktowane poważnie i brane pod uwagę przez nauczycieli.
 4. Mam prawo do poszanowania wszystkich Praw Dziecka  ujętych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 5. Wybieram swoich przedstawicieli do samorządu klasowego oraz szkolnego.
 6. Przedstawiciele organów uczniowskich mają prawo  zgłaszania postulatów i propozycji opiekunowi samorządu, wychowawcy, dyrektorowi lub innym nauczycielom.
 7. Mogę (za zgodą wychowawcy) organizować imprezy kulturalne zarówno klasowe, jak i szkolne.
 8. Mam prawo proponować tematykę godzin wychowawczych.
 9. Nie mam wpisanej w dzienniku nieobecności, jeśli
  w czasie lekcji brałem udział w konkursach, zawodach sportowych lub uroczystościach szkolnych.
 10. Jeśli mam problem, zgłaszam go nauczycielowi danego przedmiotu, wychowawcy klasy lub
  (w ostateczności) dyrektorowi.
 1. Mam prawo wymagać od uczniów systematyczności i rzetelności w nauce.
 2. Oczekuję kulturalnego zachowania i poszanowania podstawowych zasad współżycia w grupie.
 3. Mam prawo wymagać respektowania kontraktu.