PROJEKTY, PROGRAMY

..........................................................................................................................................................

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa w Ryczówku uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne tablice multimedialne i stosujemy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Szkoły uczestniczące w sieci:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku.
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym.
4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

Z działaniami podjętymi w ramach sieci współpracy w tym z przykładami dobrych praktyk, zrealizowanych scenariuszy lekcji otwartych zapoznać się można na stronie

www.aktywnatablicaklucze.cba.pl

.........................................................................................................................................................

 

Szkoła Podstawowa w Ryczówku realizuje od 2 października 2017 roku do 31. 05.2019 projekt pn.

„Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”

Nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0298/16

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


..........................................................................................................................................................

" WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ Z POWIATU OLKUSKIEGO"

Szkoła Podstawowa w Ryczówku bierze udział w projekcie pt. ,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego – wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli’’. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

Projekt Edukacyjny „Trzymaj Formę”

Ogólnopolski programu edukacyjny „Trzymaj Formę”, organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny adresowany jest do uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Głównym celem programu jest poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci poprzez:
* zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
* dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonej na opakowaniach produktów spożywczych
* kształtowania postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
* propagowanie zdrowego stylu życia.
Realizacja projektu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Realizacja programu trwa przez cały rok szkolny 2014/2015.

.........................................................................................................................................................

”Siłownia zewnętrzna "

Siłownia zewnętrzna przed budynkiem świetlicy gminnej w Ryczówku została sfinansowana ze środków pochodzących z Urzędu Gminy w Kluczach. Mieszkańcy Ryczówka mogą korzystać z trzech urządzeń: biegacz, twister wahadło oraz jeździec. Podmiotami wnioskującymi były: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku, Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczówka, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka „Kuźnia”. Wniosek do Urzędu Gminy napisały Katarzyna Seweryn -Haberka -Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku oraz Gabriela Ekiert nauczyciel Przedszkola w Ryczówku.

..........................................................................................................................................................

”Kulturalne spotkania pod chmurką "

Projekt "Kulturalne spotkania pod chmurką", realizowany jest w terminie od 4.VIII.2014 - 30.XI.2014 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku. Projekt jest skierowany na wzmocnienie więzi rodzinnych, integracji międzypokoleniowej. Ukazanie jakie korzyści płyną z czytania książek. Pierwszym etapem projektu będzie przygotowanie przez lokalnych przedsiębiorców(właścicieli firm budowlanych) podłoża (zrobienie betonu oraz wyłożenie płyt) pod altankę, kolejnym działaniem będzie zakup altanki- jako miejsca, w którym będą mogli spotykać się niezależnie od warunków atmosferycznych beneficjenci projektu, a w przyszłości cała społeczność lokalna, nauczyciele z uczniami, rodzicami, przedstawicielami samorządu. W nowym miejscu będą organizowanie spotkania dzieci, rodziców, społeczności lokalnej podczas których będą czytane książki, będą również organizowane spotkania z muzyką ( piosenki, pieśni przypomną nam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczówka. ), lokalni historycy opowiedzą uczniom klas IV-VI o historii naszego regionu, natomiast dzieciom z przedszkola i uczniom z klas I-III zaprezentowane zostaną legendy związane z naszym regionem. W harmonogramie spotkań nie zabraknie również tych, na których będą spotykać się społeczności klasowe ze swoim wychowawcą oraz rodzicami przy wspólnym grillowaniu lub pieczeniu ziemniaków. Dofinansowanie w kwocie 3.500,00 zł zostało pozyskane w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Realizatorami projektu jest Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ryczówku natomiast osobowości prawnej grupie nieformalnej użyczyło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka „Kuźnia”. Projekt napisała Gabriela Ekiert.

..........................................................................................................................................................

”Mała Olimpiada"

„Mała Olimpiada”- celem projektu było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej jako sposobu spędzania czasu, a także rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w ramach kultury fizycznej. Celem przedsięwzięcia było również zwiększenie potencjału skierowanego na aktywność sportową, czynny wypoczynek oraz wspólne uczestnictwo w Święcie Rodziny - imprezie integrującej całą społeczność gminną i wiejską, a także aktywizowanie środowiska lokalnego i budzenie zainteresowania dzieci sportem. Dotacje w kwocie 1000,00 zł na w/w działania pozyskano z Urzędu Gminy Klucze. Koordynatorem projektu była Gabriela Ekiert.

..........................................................................................................................................................

Projekt Edukacyjny "Czas na Zdrowie”

Czas na Zdrowie to projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia (w tym zdrowego żywienia, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej) . Projekt prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składa się z dwóch etapów:
Etap I – Rozgrzewka, to etap przygotowawczy. Polega na powołaniu 10-osobowego zespołu szkolnego, zdobyciu wiedzy z zakresu zrównoważonego stylu życia, wypromowaniu jej na forum szkoły oraz przygotowaniu scenariusza i promocji Festynu Zdrowia wśród społeczności lokalnej.
Etap II – Festyn Zdrowia. Polega na organizacji środowiskowej imprezy z udziałem zaproszonych gości, która składać się będzie z trzech modułów:
*Zorganizowanie pokazu filmów edukacyjnych „Śmietnik w mojej głowie”, które mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania w lekki, zabawny sposób, co pozwala na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych.
*Przygotowanie i degustacja potraw wykonanych z produktów ekologicznych i regionalnych.
*Organizacja wspólnych rozgrywek i zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt trwa od stycznia do czerwca 2014 roku.
Koordynatorem szkolnym jest Bogusława Jakubek.

..........................................................................................................................................................

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

To ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkole nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły. Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, „szytego na miarę” szkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do „otoczenia” szkoły, czyli urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie zachęcenie przedstawicieli ww. grup do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie możliwości prawnych w tym obszarze oraz wskazanie korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013 roku i potrwa do końca lutego 2015 roku. Jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Koordynatorem szkolnym projektu jest Bogusława Jakubek.

.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

"Programy indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych
w Gminie Klucze"

marzec 2012- czerwiec 2013

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:
* Logopedyczne
* Psychoedukacyjne
* Rozwijające uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze
* Socjoterapeutyczne
* Korekcyjno – kompensacyjne
Koordynatorem szkolnym projektu jest Bogusława Jakubek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Harmonogram zajęć -----Kliknij by pobrać-----

..........................................................................................................................................................

"Mali Odkrywcy II"

marzec 2012- marzec 2013

Gmina Klucze, jako jedyna z województwa małopolskiego została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu „Mali Odkrywcy II”, którego działania będą prowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem Healthcare firmy Siemens. „Mali Odkrywcy II” to innowacyjny program wspierający edukację dzieci. Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy II” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem  poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych. Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy pedagogicznej, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.  W ramach projektu:
- Zostaną przeprowadzone szkolenia dla czterech nauczycielek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku przygotowujące do prowadzenia projektów badawczych z dziećmi.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku zostanie wyposażony w cztery tzw. „kuferki badacza” zawierające zestaw podstawowych „narzędzi” badawczych (m. in. lupy, mikroskop, waga, podstawowe narzędzia do robienie modeli i prezentacji)
o wartości 600 zł każdy.
Oficjalna strona projektu: www.mali-odkrywcy.org

Źródło:www.mali-odkrywcy.org

inf.Gabriela Ekiert

..........................................................................................................................................................

Wiedza - kluczem do sukcesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • dydaktyczno - wyrównawcze: 
  • - z zajęć zintegrowanych dla klas I-III - z matematyki i języka angielskiego dla klas IV - VI
  • pozalekcyjne:
  • - z matematyki i języka angielskiego dla klas IV-VI- zajęcia teatralne dla klas I- III i IV- VI- zajęcia taneczne dla klas I- III i IV- VI
  • pozaszkolne - wycieczki edukacyjne dla klas I-VI
  • wyjazdowe warsztaty psychologiczno - pedagogiczne połączone z doradztwem zawodowym dla uczniów klasy VI
  • warsztaty psychologiczne dla uczniów klas IV-VI
Projekt realizowany jest od marca 2011 do czerwca 2012 roku. 
Koordynatorem szkolnym projektu jest Bogusława Jakubek.

 

Harmonogram zajęć -----Kliknij by pobrać-----

....................................................................................................................................................

"Chcesz być duży i wspaniały,
rób codziennie trening mały!"

     Projekt zakłada promowanie wśród uczniów zdrowego i aktywnego stylu życia. Poprzez udział w nim dzieci z naszej szkoły zostaną "wyposażone" w wiedzę na temat zdrowego stylu życia, którą będą mogli przekazywać swoim rodzicom, rodzeństwu oraz całej społeczności lokalnej. W ramach projektu będą realizowane zajęciach z aerobiku , wycieczki po najbliższej okolicy oraz wyjazd do Krynicy Górskiej.
     Zaproszony zostanie również dietetyk, który przedstawi zasady zdrowego odżywiania. Podsumowaniem projektu będzie uroczystość, na której uczniowie zaprezentują zestaw ćwiczeń wypracowanych na zajęciach oraz prezentację multimedialną ukazującą w jaki sposób można spędzać wolny czas.
     Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka "Kuźnia", beneficjentami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej.
Działania w ramach projektu będą realizowane w terminie 15.X.2011 r .- 15.12.2011r.
     Koordynatorem projektu jest Gabriela Ekiert.


....................................................................................................................................................

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
"5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU"

 

 

     Nasza szkoła przystąpiła do programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku", by aktywnie wdrażać zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych. W ramach programu zostaną przeprowadzone lekcje dotyczące zdrowego odżywiania. Już podczas pierwszej z nich uczniowie poznają bohaterów książeczki dla dzieci, którzy wprowadzą ich w świat warzyw, owoców i soków. Zdobędą wiedzę na temat 5 porcji oraz ich znaczenia dla zdrowia.             Czytaj więcej...


....................................................................................................................................................

W KOLORACH TĘCZY

      Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE" wraz z Szkołą Podstawową w Ryczówku będzie realizowało projekt "W kolorach tęczy - edukacja artystyczna i wychowanie przez twórczość" z Fundacji PZU.                        Czytaj więcej... 

.................................................................................................................................................... 

 

TRADYCJĄ W ŚWIAT WARTOŚCI

      To tytuł projektu, którego głównym celem jest aktywizacja dzieci i ich rodziców oraz pozostałych mieszkańców Ryczówka do uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmocnienie więzi rodzinnych...                   Czytaj więcej...

.................................................................................................................................................... 
 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Ryczówku w roku szkolnym 2010/2011 w klasie pierwszej.  Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości.

Rok szkolny 2009/2010                                                        Czytaj więcej...